Algemene Voorwaarden TAKK Solutions B.V.

 

Artikel 1. Toepasselijkheid

Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van TAKK Solutions B.V. zijn deze Algemene Leveringsvoorwaarden (hierna: Voorwaarden) van toepassing.

Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt.

Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts na schriftelijke mededeling dan wel schriftelijke goedkeuring door TAKK Solutions B.V. worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.

Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden, en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van TAKK Solutions B.V. worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door TAKK Solutions B.V. ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

 

Artikel 2. Aanbiedingen/overeenkomsten

Alle aanbiedingen van TAKK Solutions B.V. zijn geheel vrijblijvend en TAKK Solutions B.V. behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.

Een overeenkomst komt slechts tot stand na betaling van de aanbetaling en na acceptatie van uw bestelling door TAKK Solutions B.V. TAKK Solutions B.V. is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt TAKK Solutions B.V. dit mee binnen tien (10) werkdagen na ontvangst van de bestelling.

 

Artikel 3. Prijzen en betalingen

De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in Euro's, exclusief BTW, eventuele belastingen en/of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeen gekomen.

TAKK Solutions B.V. biedt verschillende betalingsmogelijkheden.

Vooruitbetaling: U kunt vooruit betalen.

Aanbetaling: Wij rekenen 35% van het totaalbedrag.

Contant: Graag gepast betalen. Wij accepteren geen biljetten van € 100,= , € 200,= en € 500,=. Bij bedragen hoger dan € 2500,= zijn wij verplicht dit te melden.

Pinnen: U kunt bij ons betalen middels uw eigen bankpas.

U kunt het totaalbedrag / de aanbetaling overmaken naar :
RABOBANK NL17 RABO 0309.9789.63 t.n.v. TAKK Solutions B.V. te Terneuzen

Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, bent u gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen tien (10) dagen na mededeling van de prijsverhoging door TAKK Solutions B.V.

 

Artikel 4. Levering

Indien de overmachtstoestand langer duurt dan 60 dagen hebben zowel TAKK Solutions B.V. als de koper de mogelijkheid om de overeenkomst schriftelijk te ontbinden, waarna beide partijen ontheven zijn van hun verplichtingen jegens elkaar en eventueel reeds verrichte betalingen zullen worden gerestitueerd.

De door TAKK Solutions B.V. opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding.

De levering van de producten geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de producten gereed staan voor afhaling door u.

TAKK Solutions B.V. is gerechtigd de af te leveren goederen in gedeelten na te komen. De extra kosten van de nalevering wordt door TAKK Solutions B.V. gedragen.

 

Artikel 5. Eigendom voorbehoud

De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al hetgeen u op grond van enige overeenkomst aan TAKK Solutions B.V. verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op u over.

 

Artikel 6. Intellectuele en industriële eigendomsrechten

U dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten welke rusten op de door TAKK Solutions B.V. geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.

 

Artikel 7. Reclamaties en aansprakelijkheid

U heeft de verplichting om bij afhaling te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient u TAKK Solutions B.V. daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen twee (2) dagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, contact op te nemen met info@takksolutions.nl

Garantie:

Op onze Outlet kozijnen passen wij geen garantie toe.

Op de door ons geproduceerde Ecoframe en Ecoframe PLUS kozijnen, welke wij leveren sinds 2020, passen wij de volgende garantie toe, mits de installatie van de kozijnen op de door ons opgestelde voorwaarden zijn uitgevoerd.

  • Houten kozijnen, ramen en borstweringen 5 jaar
  • Isolatieglas 3 jaar - op lekkage, kleurverschil en fabricagefouten met uitzondering van Thermische breuken en breuken door externe krachten
  • Houten buitendeuren 5 jaar
  • Hang- en sluitwerk 2 jaar
  • Schilderwerk (indien geleverd in RAL kleur) 2 jaar met uitzondering op kleuren uit warmteklasse 3. Indien de kozijnen achteraf, tijdens de garantie periode, in een andere kleur worden gelakt vervalt het recht op garantie. Op kozijnen en eventuele andere goederen uit onze koopjeshoek passen wij geen garantie toe.

Maatwerk in NL profilering:
Op onze maatwerk kozijnen passen wij de volgende garantie toe, mits de installatie van de kozijnen op de door ons opgestelde voorwaarden zijn uitgevoerd.

  • Houten kozijnen, ramen en borstweringen 5 jaar
  • Isolatieglas 3 jaar - op lekkage, kleurverschil en fabricagefouten met uitzondering van Thermische breuken en breuken door externe krachten
  • Houten buitendeuren 5 jaar
  • Hang- en sluitwerk 2 jaar
  • Schilderwerk (indien geleverd in RAL kleur) 2 jaar met uitzondering op kleuren uit warmteklasse 3. Indien de kozijnen achteraf, tijdens de garantie periode, in een andere kleur worden gelakt vervalt het recht op garantie. Op kozijnen en eventuele andere goederen uit onze koopjeshoek passen wij geen garantie toe.

Daar wij producten uit verschillende Europese landen importeren kunnen kleine model en/of kleur wijzigingen voorkomen.

TAKK Solutions B.V. kan nimmer aansprakelijk worden gehouden voor verkeerde maatvoering door inmeten van kozijnen indien de klant zelf verantwoordelijk is voor aanleveren van juiste maten.

TAKK Solutions B.V. kan nimmer verantwoordelijk worden gehouden voor kosten/fouten gemaakt bij montage/demontage en/of afwerken bij het plaatsen/verwijderen van kozijnen, indien dit door de klant zelf word uitgevoerd.

Montage/installatie en opslag van onze kozijnen volgens onze montage/verwerkings voorschriften:

Voor het zelfstandig monteren/installeren van de door ons geleverde kozijnen dient u zich te houden aan onze montage voorschriften. De voorschriften vind u bij onze offertes en worden tevens bijgevoegd bij de factuur. Tevens kunt u deze op aanvraag verkrijgen. Indien u hier van afwijkt bent u zelf verantwoordelijk voor eventuele ontstane schade. TAKK Solutions B.V. gaat er van uit dat men op de hoogte is van de door ons opgestelde voorschriften.

 

Artikel 8. Bestellingen/communicatie

Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestelgegevens en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en TAKK Solutions B.V., dan wel tussen TAKK Solutions B.V. en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en TAKK Solutions B.V., is TAKK Solutions B.V. niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld door TAKK Solutions B.V.

 

Artikel 9. Persoonsgegevens

TAKK Solutions B.V. houdt zich aan de Wet Persoonsregistratie. De verstrekte gegevens worden opgenomen in een bestand. TAKK Solutions B.V. respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie altijd vertrouwelijk wordt behandeld. Deze gegevens zullen worden gebruikt om de bestellingen zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen. De persoonlijke gegevens zullen nooit ter beschikking worden gesteld aan derden die niet gelieerd zijn aan TAKK Solutions B.V.

 

Artikel 10. Overmacht

Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft TAKK Solutions B.V. ingeval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat TAKK Solutions B.V. gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan TAKK Solutions B.V. kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

 

Artikel 11. Diversen

Indien u aan TAKK Solutions B.V. schriftelijk opgave doet van een adres, is TAKK Solutions B.V. gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij u aan TAKK Solutions B.V. schriftelijk opgave doet van een ander adres waaraan uw bestellingen dienen te worden gezonden.

Wanneer door TAKK Solutions B.V. gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze Voorwaarden te eisen. U kunt nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat TAKK Solutions B.V. deze Voorwaarden soepel toepast.

Indien één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met TAKK Solutions B.V. in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door TAKK Solutions B.V. vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.

TAKK Solutions B.V. is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.

 

Artikel 12. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter,te Middelburg, in Nederland.